ยินดีต้อนรับ

23 กุมภาพันธ์ 2555

รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล

รายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล


ที่ รหัสร.ร. 10หลัก ชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล ตำยล อำเภอ รุ่นปี รับที่เปิดสอน

1. 107048301 มหาราช 7 แก้มอ้น จอมบึง 2553 ขยายโอกาส

2. 1070480288 บ้านเบิกไพร เบิกไพร จอมบึง 2554 ประถมศึกษา

3. 1070480348 วัดหนองพันจันทร์ หนองพันจันทร์ บ้านคา 2554 ขยายโอกาส

4. 1070480231 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) ป่าไก่ ปากท่อ 2554 ขยายโอกาส

5. 1070480031 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เกาะพลับพลา เมืองราชบุรี 2554 ขยายโอกาส

6. 1070480313 วัดเวียงทุน เกาะศาลพระ วัดเพลง 2554 ประถมศึกษา

7. 1070480324 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 ป่าหวาย สวนผึ้ง 2554 ขยายโอกาส

8. 1070480269 วัดเขาปิ่นทอง ปากช่อง จอมบึง 2555 ขยายโอกาส

9 .1070480340 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบึง บ้านคา 2555 ประถมศึกษา

10. 1070480329 ชุมชนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง ปากท่อ 2555 ประถมศึกษา

11. 1070480015 วัดน้ำพุ น้ำพุ เมืองราชบุรี 2555 ขยายโอกาส

12. 1070480323 บ้านบ่อวี(กลุ่มนักข่าวหญิงสอง) ตะนาวศรี สวนผึ้ง 2555 ประถมศึกษา

13. 1070480293 วัดด่านทับตะโก ด่านทับตะโก จอมบึง 2556 ประถมศึกษา

14. 1070480350 บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) บ้านคา บ้านคา 2556 ประถมศึกษา

15. 1070480143 บ้านห้วยศาลา ยางหัก ปากท่อ 2556 ประถมศึกษา

16. 1070480043 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) พิกุลทอง เมืองราชบุรี 2556 ขยายโอกาส

17. 1070480329 ชุมชนบ้านบ่อ สวนผึ้ง สวนผึ้ง 2556 ประถมศึกษา

18. 1070480277 อนุบาลจอมบึง จอมบึง จอมบึง 2557 ประถมศึกษา

19. 1070480292 บ้านหนองนกกะเรียน รางบัว จอมบึง 2557 ขยายโอกาส

20. 1070480225 บ้านเขาถ้ำ ดอนทราย ปากท่อ 2557 ประถมศึกษา

21. 1070480238 บ้านบ่อตะคร้อ บ่อกระดาน ปากท่อ 2557 ประถมศึกษา

22. 1070480601 วัดยางงาม ยางงาม ปากท่อ 2557 ขยายโอกาส

23. 1070480159 วัดโพธิศรี หนองกระทุม ปากท่อ 2557 ประถมศึกษา

24. 1070480247 บ้านห้วยยางโทน ห้วยยางโทน ปากท่อ 2557 ขยายโอกาส

25. 1070480165 บ้านโป่ง อ่างหิน ปากท่อ 2557 ประถมศึกษา

26. 1070480036 วัดโสดาประดิษฐาราม เขาแร้ง เมืองราชบุรี 2557 ประถมศึกษา

27. 1070480051 วัดเกตุน้อย คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี 2557 ประถมศึกษา

28. 1070480014 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) คูบัว เมืองราชบุรี 2557 ประถมศึกษา

29. 1070480041 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) โคกหม้อ เมืองราชบุรี 2557 ขยายโอกาส

30. 1070480012 วัดห้วยหมู(อมธรรมรัตราษฎร์บำรุง) เจดีย์หัก เมืองราชบุรี 2557 ประถมศึกษา

31. 1070480027 วักดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) ดอนตะโก เมืองราชบุรี 2557 ประถมศึกษา

32. 1070480045 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) ท่าราบ เมืองราชบุรี 2557 ประถมศึกษา

33. 1070480047 วัดพเนินพลู บางป่า เมืองราชบุรี 2557 ขยายโอกาส

34. 1070480029 วัดท้ายเมือง พงสวาย เมืองราชบุรี 2557 ประถมศึกษา

35. 1070480042 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม สามเรือน เมืองราชบุรี 2557 ประถมศึกษา

36. 1070480018 บ้านทุ่งน้อย หินกอง เมืองราชบุรี 2557 ประถมศึกษา

37. 1070480002 อนุบาลเมืองราชบุรี อ่างทอง เมืองราชบุรี 2557 ประถมศึกษา

38. 1070480269 บ้านชัฎหนองหมี ท่าเคย สวนผึ้ง 2557 ประถมศึกษา

22 กุมภาพันธ์ 2555

Road Map การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

กำหนด Road Map การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ตามเป้าหมาย 21 ประการ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 7 ประการ คือ


1. ช่วงที่ 1 มีเป้าหมาย 7 ประการ ด้วยกัน ดังนี้

1.1 แผนดี คือมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเชื่อมั่นว่าทำได้จริง

1.2 เป้าหมายเด่น คือ มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน

1.3 เน้นความสะอาด คือ มีความสะอาดทุกแห่งที่เกิดจากจิตสำนึกของนักเรียน

1.4 ร่มรื่น สวยงาม คือ มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ

1.5 อบอุ่น คือ มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส

1.6 โรงเรียนปลอดภัย คือ มีความปลอดภัย ปลิดสารเสพติด

1.7 คนไทยมีส่วนร่วม คือเปิดโอกาส ให้ อปท. มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและพัฒนา

2. ช่วงที่ 2 มีเป้าหมาย 7 ประการ ดัวยกัน ดังนี้

ภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบล

1.เป็นโรงเรียนคุณภาพที่มีความพร้อมด้านกายภาพและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเข็มแข็งด้านวิชาการ
2.เป็นโรงเรียนทำมาหากินที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน
3.เป็นโรงเรียนของชุมชน ในท้องถิ่นชนบทที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

วัตถุประสงค์โรงเรียนดีประจำตำบล

1.เพื่อพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลในชนบทให้เป็น"โรงเรียนคุณภาพ"มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสุขภาพอนามัย การเรียนรู้อาชีพและกิจกรรมบริการชุมชนอย่างมีคุณภาพ
2.เพิ่อโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุรภาพสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท
3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมจากชุมชนองค์กรณืปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจ

21 กุมภาพันธ์ 2555

หลักการโรงเรียนดีประจำตำบล

1.จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ การคิดวิเคราะห์ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะและอาชีพ
3.การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค 5 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ การร่วมประเมินผลและร่วมชื่นอชม
4.ปฏิบัติงานให้เกิดผลตามวัตถุประสงคืและภาพความสำเร็จตามต้องงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมบริการชุมชนอย่างต่อเนื่งและมีประสิทธิภาพ

20 กุมภาพันธ์ 2555

โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนดีประจำตำบล หมายถึง โรงเรียนในท้องถิ่นชนบทที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาให้โรงเรียนให้มีความเข็มแข็งมีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง (โรงเรียนคุณภาพ) ทั้งด้านวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สุขภาพอนามัย งานอาชีพ และภุมิทัศน์เป็นที่ยอมรับของชุมชน