ยินดีต้อนรับ

2 มีนาคม 2553

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

              สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยของครู สำหรับแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตรวจสอบคุณภาพ (ชุดนี้มีเพียงต้นฉบับต้องจ้างพิมพ์)

 ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย(แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (SP2)  

1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน เรื่องมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1   ของ นายสุวิทย์ ข้อร่วมคิด  จำนวน 8 เล่ม

เล่มที่ 1 แม่กง  เล่มที่ 2 แม่กน  เล่มที่ 3 แม่กม  เล่มที่ 4 แม่เกย  เล่มที่ 5 แม่เกอว

เล่มที่ 6 แม่กก  เล่มที่ 7 แม่กด  เล่มที่ 8 แม่กบ

2. แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย การเขียนสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของนางสนทยา สุขแก้ว 

 จำนวน 15 เล่ม


เล่มที่ 1 เรื่อง เล่นรถในนา

เล่มที่ 2 เรื่อง แม่วัวตัวโต 


เล่มที่ 3 เรื่องแม่ไก่ไปไหน 


เล่มที่ 4 เรื่องไข่ไก่ในกอหญ้า 


เล่มที่ 5 เรื่องเพื่อนของกล้า 


เล่มที่ 6 เรื่องกาฟักไข่ 


เล่มที่ 7 เรื่องแม่แพะกับลูกแพะ 


เล่มที่ 8 เรื่องไปโรงเรียน 


เล่มที่ 9 เรื่องก่อนถึงเวลาเรียน 


เล่มที่ 10 เรื่องเข้าแถวซื้ออาหาร 


เล่มที่ 11 เรื่องอ่านมากเก่งมาก 


เล่มที่ 12 เรื่อง นิทานของแก้ว

เล่มที่ 13 เรื่องเที่ยวรอบหมู่บ้าน

เล่มที่ 14 เรื่อง ไปส่งตากลับบ้าน

เล่มที่ 15 เรื่องรักเมืองไทย