ยินดีต้อนรับ

2 มีนาคม 2553

ประเด็นสำคัญที่สื่อไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประเด็นสำคัญที่สื่อในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

1. สื่อมีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ต่ำ

ไม่สามารถแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้เป็นรายบุคคล

2. คุณภาพสื่อต่ำในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

3. รูปเล่มไม่น่าสน ราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพและวัสดุที่ใช้ผลิต

4. เนื้อหาวิธีการนำเสนอยากเกินไป