ยินดีต้อนรับ

20 กุมภาพันธ์ 2555

โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนดีประจำตำบล หมายถึง โรงเรียนในท้องถิ่นชนบทที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ชุมชน ภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาให้โรงเรียนให้มีความเข็มแข็งมีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง (โรงเรียนคุณภาพ) ทั้งด้านวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สุขภาพอนามัย งานอาชีพ และภุมิทัศน์เป็นที่ยอมรับของชุมชน