ยินดีต้อนรับ

22 กุมภาพันธ์ 2555

Road Map การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

กำหนด Road Map การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ตามเป้าหมาย 21 ประการ โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 7 ประการ คือ


1. ช่วงที่ 1 มีเป้าหมาย 7 ประการ ด้วยกัน ดังนี้

1.1 แผนดี คือมีแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเชื่อมั่นว่าทำได้จริง

1.2 เป้าหมายเด่น คือ มีเป้าหมายพัฒนานักเรียนที่ทุกคนเข้าใจถูกต้องตรงกัน

1.3 เน้นความสะอาด คือ มีความสะอาดทุกแห่งที่เกิดจากจิตสำนึกของนักเรียน

1.4 ร่มรื่น สวยงาม คือ มีบริเวณโดยรอบร่มรื่นสวยงามด้วยร่มเงาธรรมชาติ

1.5 อบอุ่น คือ มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้าน สีสันสดใส

1.6 โรงเรียนปลอดภัย คือ มีความปลอดภัย ปลิดสารเสพติด

1.7 คนไทยมีส่วนร่วม คือเปิดโอกาส ให้ อปท. มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและพัฒนา

2. ช่วงที่ 2 มีเป้าหมาย 7 ประการ ดัวยกัน ดังนี้


2.1 มีห้องสมุด 3 ดี คือ ห้องสมุด 3 ดี มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดทุกคน

2.2 มีห้องปฏิบัติการพร้อมสื่อ คือ มีห้องปฏิบัติการภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า

2.3 มีศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพครบวงจร คือ ศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพที่ครบวงจรสร้างอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน

2.4 เป็นศูนย์กีฬาเพื่อชุมชน คือ เป็นศูนย์กีฬาชุมชนครบวงจร มีสนามกีฬา

มีกิจกรรมและการดูแลรักษา

2.5 ห้องสุขานักเรียนสะอาด คือ มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย


ถูกสุขลักษณะ

2.6 ครูใช้แหล่งเรียนรู้และ ICT คือ ครูใช้แหล่งเรียน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการสอน

2.7 ผู้บริหารนำการเปลี่ยนแปลง คือ ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นรักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง

3. ช่วงที่ 3 มีเป้าหมาย 7 ประการด้วยกัน ดังนี้

3.1 ชื่อเสียงดี คือ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น

3.2 ใฝ่รู้ คือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม

3.3 ใฝ่เรียน คือ อ่านคล่อง เขียนคล่องนับแต่ชั้น ป.2 ขึ้นไป

3.4 ใฝ่ดี คือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต

3.5 มีความเป็นไทย คือ มีวินัย ยิ้มไหว้ทักทายกัน

3.6 มีสุขภาพดี คือ สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี

3.7 รักงานอาชีพ คือ ใช้ ICT ได้รักงานอาชีพ