ยินดีต้อนรับ

22 กุมภาพันธ์ 2555

วัตถุประสงค์โรงเรียนดีประจำตำบล

1.เพื่อพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลในชนบทให้เป็น"โรงเรียนคุณภาพ"มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาสุขภาพอนามัย การเรียนรู้อาชีพและกิจกรรมบริการชุมชนอย่างมีคุณภาพ
2.เพิ่อโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุรภาพสำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบท
3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมจากชุมชนองค์กรณืปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้มแข็งของโรงเรียนและรองรับการกระจายอำนาจ