ยินดีต้อนรับ

22 กุมภาพันธ์ 2555

ภาพความสำเร็จของโรงเรียนดีประจำตำบล

1.เป็นโรงเรียนคุณภาพที่มีความพร้อมด้านกายภาพและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเข็มแข็งด้านวิชาการ
2.เป็นโรงเรียนทำมาหากินที่เน้นการพัฒนาพื้นฐานด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน
3.เป็นโรงเรียนของชุมชน ในท้องถิ่นชนบทที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ