ยินดีต้อนรับ

21 กุมภาพันธ์ 2555

หลักการโรงเรียนดีประจำตำบล

1.จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
2.เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ การคิดวิเคราะห์ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายทั้งดนตรี กีฬา ศิลปะและอาชีพ
3.การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค 5 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ การร่วมประเมินผลและร่วมชื่นอชม
4.ปฏิบัติงานให้เกิดผลตามวัตถุประสงคืและภาพความสำเร็จตามต้องงการ โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
5.โรงเรียนจัดกิจกรรมบริการชุมชนอย่างต่อเนื่งและมีประสิทธิภาพ